Velmar Yachts
9, Av. des Castelans - Monaco
Phone: 00 33 6 07 93 09 57